top of page

ט"ו באב 'חג האהבה'????

מאמר מתוך: עלון הקודש 2


"פרחים שוקלדים לחג האהבה מי קונההההה" – הוא צועק.

אני מתעלם, מה לי ול'חג האהבה'.

לא, אל תבינו לא נכון – אני אוהב, אבל למה חג, ולמה צריך לציין את זה???

הגמרא בתענית (דף כו ע"ב), מספרת אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב, שבו בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן וחולות בכרמים, ומה היו אומרות: בחור! שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך, אל תתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה, "שקר החן והבל היפי אשה יראת ה' היא תתהלל" (משלי לא, ל).

בעקבות ההנהגה ההיסטורית שכולה הייתה לשם קיום מצוות נישואין בקדושה ובטהרה, נצרב בתודעה של אי מי מעמנו – שצריך לחגוג ביום זה את 'חג האהבה'....

חג מסמל מאורע היסטורי שקרה, שצריך לשמוח בו על "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה" – שכן מאורע שכזה הוא לא מופיע בכל יום.

כשקוראים לאהבה 'חג' מראה שעד היום לא אהבנו, או שזה לא היה בתודעתנו במחשבתינו, כנראה היינו עסוקים מידי כדי לאהוב...

אהבה אמיתית כפעולה ריגשית השוכנת בעמקי הלב, לא צריכה חגים או מועדים שיזכירו ללב שהוא אוהב, רק אהבה שאינה אמיתית שמצופה בצלופן רעשני וצבעוני אך בתוכה חלל ריק, צריכה פעם בשנה תזכורת, חג, חגיגה או מסיבה.

באחת מנסיעותי עליתי עם נהג מונית שהיה רחוק מתורה ומצוות, הלה לא הצטיין במידת אהבת הזולת, בודאי שלא לאנשים החרדים, וקל וחומר לא לרבנים [כמבואר בגמרא בפסחים (דף מט ע"ב), גדולה שנאה ששונאים עמי הארצות את התלמידי חכמים יותר מששונאים אומות העולם את ישראל].

הוא התחיל לפטפט את הגיגי ליבו על שומרי התורה והמצוות "הם חסרי אחריות, מזניחים את הנשים שלהם..."

"אני מכיר אותם הם מתחתנים סתם כמו פאזל מחברים ביניהם..."

"הם לא אוהבים..."

ועוד ועוד אימרות 'שפר'.

כיון שאני מטבעי אוהב לשמוע דברי חכמה – ומכלל הן אתה שומע לאו – וגם המנוחה בנסיעה מועילה לגוף יותר מפטפוטי סרק החלטתי לענות לו בקצרה...

"אתה נשוי" – שאלתי

"בטח – 30 שנה"

"יש לי שאלה אבל תענה לי בכנות" – גירתי את סקרנותו - "אשתך יודעת שאתה אוהב אותה?"

"אֶה אֶה נראה לי שכן".

"אין לה שום ספיקות שאתה אולי לא אוהב אותה??" - חקרתי שוב

"לא יודע"

"תקשיב לי ותקשיב לי טוב – אצלינו שומרי התורה והמצוות - "החסרי אחריות" כלשונך - שהולכים ומדקדקים על קלה כבחמורה וכל הנהגתינו על פי התורה, הנשים קצת יותר רגועות, אתה יודע למה?"

"נו למה?"

"מכיון שאצלינו ההלכה מחייבת 'לאהוב את האשה כגופו ולכבדה יותר מגופו' (יבמות דף סב ע"ב רמב"ם הלכות אישות פרק טו הלכה יט), כך שהאשה בטוחה שבעלה שמקיים את כל חוקי התורה מקיים גם את זה, הבנת???"

הוא לא ענה, הוא שתק שתיקה רועמת – נראה לי שהצלחתי להעביר לו את המסר.

עצמתי עיניים ושקעתי לי בכמה דקות של מנוחה....

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Red Blue Modern Breaking News Youtube Thumbnail (1280 × 600 px) (1280 × 300 px) (1280 × 60
SVG1.png

LATEST

NEWS

Be'Ezrat

HaShem

Breaking News Blog(1).png

LATEST NEWS & UPDATES
@BEEZRAT HASHEM

Breaking News Blog.png
bottom of page