top of page

שלמה המלך "הרס" את המסיבה?

מאמר מתוך: עלון הקודש 7


הרבה יסכימו איתי שהרגע המהנה ביותר בחתונה זה אחרי החתונה, כשהכל כבר עבר בשלום מגיעים לבית וסופרים את הצ'קים ופותחים את המתנות...


אבל נראה לכאורה, שאת הרגעים היפים האלה שלמה המלך "הרס" לנו, באומרו "שונא מתנות יחיה" (משלי טו, כז), מי לא רוצה לחיות, מביצי כינים ועד קרני ראמים בכולם מפעם הרצון לחיות, וכאן אומר לנו שלמה המלך שרק מי ששונא מתנות הוא יחיה, ומי שלא שונא ימות?


לא כיף לפתוח מעטפה, או מתנה במחשבה שהנה זה מקרב אותנו לחלקת הקבר בהר המנוחות...


אז מה באמת שלמה המלך רוצה מאיתנו, וכי כולם עשירים כמוהו (עיין ספר מלכים א, פרק י פסוק כא) שיכולים להרשות לעצמם לא לקבל מתנות???


הגאון ר' יהושע וולק כ"ץ לפני למעלה מארבע מאות שנה [נפטר בשנת שע"ד 1614], בחיבורו על ספר בעל הטורים בפרישה (חושן משפט סימן רמט אות ה) מאלפינו בינה ומבאר לנו את העניין, שהנוטל מתנה צריך להחניף לבריות הנותנים לו, ולא מוכיחם גם אם רואה שדרכיהם מקולקלים, ובזה ודאי גורם מיתה לעצמו, מה שאין כן המבזה ושונא מתנות, שאין צריך להחניף לשום אדם.


מדבריו הנפלאים אנחנו לומדים, שאין לחוש בקבלת המתנות מצד עצמם, אלא הבעיה היא שהמקבל ימנע מלהוכיח את נותני המתנות, ובזה גורם מיתה לעצמו, כמו שמלמדת אותנו הגמרא במסכת שבת (דף נה עמוד א), שצדיקים שלא מוחים בעוברי עבירה - מתים.


דבר נוסף אנחנו לומדים - כמה חשוב להוכיח את עוברי העבירה, ולגלות להם את השכר והעונש העתיד לבא, כמובן באופן המועיל ובסבר פנים יפות שיתקבלו הדברים.


ולחתן ולכלה – נשלח מסר מרגיע תמשיכו לספור צ'קים ומתנות...

40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Red Blue Modern Breaking News Youtube Thumbnail (1280 × 600 px) (1280 × 300 px) (1280 × 60
SVG1.png

LATEST

NEWS

Be'Ezrat

HaShem

Breaking News Blog(1).png

LATEST NEWS & UPDATES
@BEEZRAT HASHEM

Breaking News Blog.png
bottom of page