top of page

נאס"א העולם והאדם

מאמר מתוך: עלון הקודש 4


ב ־ 29 ביולי 1958 נוסד מנהל האווירונאוטיקה והחלל הלאומי, ובאנגלית: National Aeronautics and Space Administration ובקיצור NASA - נאס"א.


נאס"א היא סוכנות החלל של ארצות הברית, האחראית על תוכנית החלל האמריקאית וחקר האווירונאוטיקה והחלל מטעם ממשלת ארצות הברית. עובדים בה יותר מְ - 18,100 עובדים, עם תקציב של 17.8 מיליארד דולר.

מליארדי דולרים מקציבה ממשלת ארצות הברית לכל תוכנית פיתוח, כדי לחקור את המופלא והנסתר, עולם הכוכבים, מטאורים, כדורים אחרים, ואפילו קונספירציות של עבמי"ם למיניהם.

לא, אין לי קשר לנאס"א, אבל למרות הבזבוז כספים הגדול בכל אופן יש לנו מה ללמוד מהם.

המהרש"א (בחידושי אגדות בברכות דף י ע"א דיבור המתחיל הני) כותב משם חכמי המחקר - שהאדם הוא עולם קטן.


אילו הייתה משקיעה ממשלת ארצות הברית את "המעשר" – מהסכום האסטרונמי שמשקיעה בעולם הנסתר של הגלקסיות והכוכבים [מחקר שמוטל בספק תועלתו הממשית לעולם], 'בעולם הקטן' - האדם, להנחיל לו ערכים מידות טובות והנהגות ישרות, אולי 'העולם הגדול' היה נראה אחרת.


ההשקעה 'בעולם הקטן' - האדם היא מוכרחת ומחייבת עמל יום יומי, גם אם ישקיע האדם בו את כל חייו, ברגע האחרון יכול היצר הרע להפילו, וכפי שכותב רבנו בחיי בספרו חובות הלבבות (שער ה - שער יחוד המעשה פרק ה) אתה ישן לו והוא – היצר הרע - ער לך.


ההשקעה 'בעולם הקטן' - האדם שווה יותר מהשקעה בכוכבי השמים, בעוד שכוכבי השמים רחוק ההיזק מהם, בעולם הקטן יש סכנה מתמדת, שהחלק החייתי שבו יגבר על האדם שבו, ואז הוא יחריב את העולם – תשאלו את הנאצים על זה...


ההשקעה 'בעולם הקטן' - האדם, כדאית ורווחית יותר, כאשר הנפש מתוקנת, בכוחה להאיר על העולם, ו'העולם הקטן' משפיע על העולם הגדול.


והשאלה המתבקשת היא איך? איך אני הקטן, עם מינימום משכורת, ומקסימום בעיות, עם כל הבלגן שיש לי, המשכנתא, החובות, יכול להשפיע על העולם?


בגמרא בבבא מציעא (דף קז עמוד ב) מובא, אמר ריש לקיש: קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים!, כדי להשפיע על אחרים צריך להיות מתוקן באותה בחינה, כשהאדם מתקן את נפשו מפגמיה, הרי הוא ממרק ומצחצח אותה ואורה הרוחני משפיע על כולם, בהנהגותיו, בתהלוכותיו, במעשיו, ובמחשבותיו.


ואין דבר בעולם שמתקן ומצחצח את הנשמה כמו לימוד תורה, שהיא אש המטהרת ושורפת כל חלק רע שבנפש האדם.


תיקון הנפש מיד ניכר כלפי חוץ, בכל צעד ושעל של האדם, העדינות השמחה ההארת פנים, כל אלו הם חלק מתיקון העולם הקטן והגדול.


גם מצות עשה מקיים האדם בזה, וכפי שלימד אותנו אליהו הנביא בתנא דבי אליהו רבה (איש שלום פרשה כו) "ואהבת את ה' אלהיך" (דברים ו, ה), שתהא מאהב שם שמים על הבריות, שיאמרו פלוני למד תורה, ראו כמה נאים מעשיו, כמה יפין דרכיו.


בסיפורי חסידים מספרים על ר' יעקב מרדזימין ור' מנחם מנדל מקוצק שנפגשו. שאל הרבי את חברו: "לשם-מה נברא האדם?" ענה ר' יעקב: "כדי לתקן את עצמו", נענה הרבי מקוצק ואמר: "יעקב, אין אתה זוכר מה שאמר לנו רבינו, 'האדם נברא כדי לרומם את השמים'."


כן, בכוחך לרומם את השמים, להקרין מעולמך הפנימי על כלל העולם, בלי 18,100 עובדים, ואפילו בלי חצי אחוז מתקציב נאס"א.

12 views0 comments

Comments


Red Blue Modern Breaking News Youtube Thumbnail (1280 × 600 px) (1280 × 300 px) (1280 × 60
SVG1.png

LATEST

NEWS

Be'Ezrat

HaShem

Breaking News Blog(1).png

LATEST NEWS & UPDATES
@BEEZRAT HASHEM

Breaking News Blog.png
bottom of page